Projekter i skole og SFO

Herunder finder du beskrivelse af KOSMOS's tidligere projekter og udviklingsarbejde på skoleområdet - via links i overskrifterne kan du læse projektbeskrivelser.

SHE-netværket

SHE netværk er et netværk for sundhedsfremme i skoler i Europa. SHE netværk har til formål at støtte organisationer og fagfolk til at videreudvikle og fastholde sundhedsfremme i skolerne i hvert af medlemslandene. SHE står for Schools for Health in Europe. Se SHE-netværkets hjemmeside.

Idræts- og bevægelsesskoler i Åbenrå Kommune

Aabenraa Kommune ønsker at udvikle en stærk idræts- og bevægelseskultur i skolen, blandt ledere, lærere og pædagoger. Derfor udførte Videncenter KOSMOS et certificeringsforløb, som gjorde en række skoler til idræts- og bevægelsesskoler.

Det skal være sjovt at være sund

Dette ph.d.projekts formål var at undersøge hvilke faktorer, der påvirker kvaliteten af implementeringen af skolernes sundhedsuger i projektet Aktiv Året Rundt - en tre uger lang national skolebaseret konkurrence. Formålet var desuden at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de identificerede
implementeringsparametre og ændringer i børnenes holdninger til fysisk aktivitet, børnenes self-efficacy og hvor meget børnene var fysisk aktive.

Sønderborg kommune - idræts- og bevægelsesprojekt

Kompetenceudviklingsprojekt for lærere og pædagoger om mere og målrettet idræt og bevægelse på skoler i Sønderborg Kommune breder sig, og senest er Dybbøl og Ulkebøl skole kommet med i projektet, som kører frem til 2017.

Bevægelsesressourceteam – Københavns Kommune

KOSMOS/UC SYD udvikler, igangsætter, gennemfører og evaluerer uddannelsesforløbet af bevægelsesvejledere, hvis opgave er at bidrage til at styrke implementeringen og forankringen af 45 min daglig bevægelse i skolen. I Københavns Kommune gennemfører 6 skoler i dette projekt et sammenhængende kompetenceforløb, hvis formål er at opkvalificere deltagerne til at koordinere og vejlede kolleger og skoleledelsen inden for udvalgte bevægelsesindsatser med afsæt i den nyeste forskning.

KaMiBe - inkluderende læringsmiljøer

KaMiBe-konceptet (Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse) har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer gennem arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter.
I dette projekt får personalet på Lagoni Skolen i Haderslev mulighed for at blive uddannet til KaMiBe-vejledere. Uddannelsen afsluttes med en certificering.

Bevægelse integreret i undervisningen

Formålet med dette forskningsprojekt er at styrke den pædagogiske og didaktiske viden om bevægelsesaktiviteter integreret i den faglige undervisning af de ældste elever i folkeskolen. Projektet vil derfor undersøge, om en varieret, systematisk og didaktisk funderet integration af bevægelsesaktiviteter i dansk, matematik og naturfagsundervisningen i udskolingen kan forbedre elevernes trivsel, motivation og faglige præstation.

Idrætseksamen på læreruddannelsen

Projektets mål er at undersøge, hvordan idrætseksamen i Lærerudannelsen kan konstrueres, så eksamen bedst muligt måler på de lærerkompetencer, som er nødvendige for, at idrætslærere i den danske forlkeskole kan virke i og udvikle praksis på et etisk og fagligt grundlag.

Aktiv året rundt

Aktiv Året Rundt har i 14 år afholdt aktiviteten ”Skolernes sundhedsuger” i ugerne 39-41 (senest med knap 400.000 deltagende børn i 2018), men afholder også nye sjove, legende og forskellige idrætstilbud i løbet af året. Aktiv Året Rundt handler om at skabe sunde vaner hos eleverne i forhold til bevægelse, mad, søvn og fællesskab. Vores motto er ”det skal være sjovt at være sund”. Se hjemmesiden: www.aktivaaretrundt.dk

Udsatte børns sociale og læringsmæssige handlekompetence

Projektet har til formål at skabe inkluderende læringsmiljøer for børn i alderen 4-­‐8 år gennem arbejdet  med  karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter i børnehave og indskoling i folkeskolen. Formålet  er at gennemføre et intensivt undervisningsforløb på baggrund af et nyudviklet aktivitets-­ og  undervisningsmateriale, der efterfølgende kan anvendes af lærere og pædagoger i arbejdet med at styrke elevernes handlekompetence og skabe inkluderende læringsmiljøer.

Kontakt KOSMOS om et samarbejde

SPIF18

SPIF står for "Status På IdrætsFaget" i skolen. I 2012 udgav KOSMOS en SPIF-rapport (SPIF-12), som har været flittigt brugt. En ny SPIF 18-rapport, som i modsætningen til tidligere har fokus på alle klassetrin i skolen, er blevet udfærdiget af KOSMOS (se projektbeskrivelse). Rapporten danner udgangspunkt for fremtidens indsatser på skoleidrætsområdet med håbet om at bidrage positivt til fagets udvikling. KOSMOS arbejder sammen med Dansk Skoleidræt om rapporten.

Bevægelsesvejledere i Århus, 2016-17

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og videncenter KOSMOS har været en del af de strategiske indsatser, som Aarhus Kommune igangsatte i forbindelse med bevægelses‐ og læringsdimension i skolereformen. KOSMOS udviklede, igangsatte, gennemførte og evaluerede uddannelsesforløbet af bevægelsesvejledere, hvis opgave er at bidrage til at styrke implementeringen og forankringen af 45 min daglig bevægelse i skolen. Fem nye skoler i kommunen fik i skoleåret 2016-17 uddannet bevægelsesvejledere med forudsætninger for at koordinere og vejlede kolleger og skoleledelsen i forhold til udvalgte bevægelsesindsatser med afsæt i den nyeste forskning.

Liv - leg - lær

Projektets formål var med et sundhedsfremmende perspektiv at skabe liv, leg og læring på Idræts- og læringsanlægget på Degnevej i Esbjerg i et samspil mellem pædagoguddannelsen og lokalområdet. En række samarbejdspartnere deltog i projektet: Daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, gymnasium, boligforeninger, Bydelsprojekt 3i1, Esbjerg Kommune, foreninger og SSP-konsulent.

Hovedet med til idræt

Projektet indeholder både produktion af et læremiddel til idrætsundervisning i udskolingen, og en undersøgelse af hvordan et sådant læremiddel forbinder teori og praksis i idrætsundervisningen. Altså om elever tænker mere idræt, når en lærebog anvendes i undervisningen – kort sagt om de får mere ”idræt på hjernen”? Læremidlet består af et elevhæfte, en lærervejledning og hjemmesiden www.idrætpåhjernen.dk. Læs artiklen Lærebøger i skoleidræt - på vej mod '"idræt som undervisning?"

Holdaktiviteter og social inklusion i folkeskolen - et ph.d.projekt

Formålet med dette ph.d.projekt er at implementere holdaktiviteter der kan øge niveauet for social inklusion, samt kan øge motivationen for fysisk aktivitet hos børn på mellemtrinnet i den danske folkeskole. Dette skal ske med særligt fokus på inklusion af de børn der er ”outsidere” i klassen socialt og i forhold til fysisk aktivitet. Endvidere er formålet med projektet at samle ”best practices” og derpå udvikle uddannelsesmateriale til lærere og pædagoger, der arbejder med børn i de understøttende timer.

Ph.d. projekt: Idræt som inklusion i den danske folkeskole

Projektet er et multiple casestudie til identifikation og udvikling af en inkluderende idrætsundervisning (ph.d.-projekt). Formået er at styrke den idrætspædagogiske og -didaktiske viden om inklusions- og eksklusionsprocesser i skoleidræt. Dette med henblik på at udvikle indsatser, der kan fremme en inkluderende idrætsundervisning og øge udbyttet af undervisningen for alle elever.

Loyalitet - hvilken mulighed?

Projektets formål er at bidrage til den aktuelle debat om flygtningefamiliers vilkår i asylfasen via belysning af følgende: Hvordan organiseres rammerne for det humanitære og sociale arbejde i asylcentret? og hvordan påvirker dette tre asylsøgende familiers mulighed for udvikling- eller mangel på samme frem mod et gryende medborgerskab? Projektet benytter dokumentanalyser og semistrukturerede interviews.

Bevægelsesvejledere i Aarhus Kommune

Videncenter KOSMOS står for kompetenceudviklingen af Aarhus Kommunes bevægelsesvejledere, og den 10. september 2014 blev forløbet skudt i gang med deltagelse af i første omgang bevægelsesteam fra tre udvalgte pilotskoler. Herefter er tilbuddet blevet bredt ud til flere skoler i kommunen. Bevægelsesvejlederne har ansvar for den overordnede implementering af mere bevægelse, og de samles i teams, bestående af både lærere og pædagoger på den enkelte skole. Formålet er at fastholde og udvikle viden og kompetencer på området. 

Aktiv året rundt 2016

250.040 - så mange børn deltog i 2015 i KOSMOS/UC SYDs landsdækkende sundhedskampagne for skolebørn! Også i 2016 gentages successen, som nu er udvidet til at dække aktiviteter hele året rundt, hvorfor navnet også er ændret til Aktiv hele året. Alle skolebørn fra 0.-10. klasse kan være med i kampagnen - se hjemmesiden: www.aktivaaretrundt.dk

Forskn.projekt om 9. klasses prøver i idræt

Det nationale videncenter KOSMOS, VIA UC og FIIBL er gået sammen i et forskningsprojekt, hvor 9. klasses prøven undersøges ud fra tre perspektiver – elev, lærer og ministerielt niveau – med det formål at afdække prøvens udfordringer og fremadrettede potentialer.  I januar 2016 er det udgivet en fælles publikation, hvor resultaterne præsenteres. Desuden har KOSMOS udgivet publikationen Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015, MIPS 2015.

Madlavning som kreativ aktivitet i skole og SFO

Formålet var at udvikle og afprøve og evaluere et læringsforløb for børn: ”Kreativ madlavning” og lave undervisningsmateriale indeholdende øvelser, opslag med smagsvenner, generel tilberedningsteknik og tilsmagningsvejledning.  Læs projektbeskrivelsen. Læs projektets status pr. 30.08.11. Læs mere om kreativ madlavning, juni 2012.
Se den afsluttende projektrapport fra august 2012 og materialet Kreativ madlavning i Folkeskolen.

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

Videncenter for Sundhedsfremme har deltaget i en arbejdsgruppe, nedsat af Vidensråd for Forebyggelse, mhp. at generere en gennemgang af den videnskabelige litteratur vedr. effekten af fysisk aktivitet på faglig præstation, trivsel og sundhed, samt udarbejde rapporten: Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. Rapporten er særligt tilegnet skolelærere og –ledere samt pædagogisk personale, som skal  planlægge og gennemføre kravet om 45 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen. Men rapporten vil kunne læses af alle med interesse for emnet. Se rapporten.

Kvalitetssikring af seksualundervisning i grundskolen

Som led i satspuljeaftalerne på sundhedsområdet afprøves i perioden 2013-2015 en allerede udviklet model for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen, hvor modellen (Holstebromodellen) er udviklet af Holstebro kommune. Fire kommuner: Odder, Odsherred, Silkeborg og København, arbejder med at kvalitetssikre seksualundervisning i grundskolen, og Videncenter for Sundhedsfremme evaluerer for Sundhedsstyrelsen.

Aktiv rundt i Danmark 2015

Den landsdækkende kampagne har i 2015 fået overvældende tilslutning med 110.000 flere børn end sidst. Der er således 250.000 skoleelever fra 0.-10. klasse, som i tre efterårsuger arbejder intenst med sundhed og deltager i en konkurrence, hvor sunde aktiviteter giver points.

Kostpolitik og problematikker på kostområdet

Mange års fokus på kostpolitik og madordninger til vuggestue, børnehave og skoleregi har overset klubområdet. Dette projekt arbejder bl.a. med kobling af kostpolitik til klubbernes muligheder, udarbejdning af lokale kostpolitikker, fokus på opskrifter til sunde mellemmåltider og inddragelse af børnene i madlavningen. Følg projektet på dets egen blog og læs projektbeskrivelsen. Læs den afsluttende rapport.

Forsøg med læring i bevægelse

Projektet satte fokus på at få viden om sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter og parametre, der har betydning for det gode læringsrum. Projektet initieredes af Undervisningsministeriet og udførtes i et samarbejde mellem Center of Research in Childhood Health (RICH), Syddansk Universitet (projektansvarlig), NEXS, Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet og KOSMOS. Mere specifikt fokuseredes på, hvordan bevægelse og fysisk aktivitet kan indgå i dagtilbud og i undervisningssystemet med det formål at skabe bedre forudsætninger for læring. Se den afsluttende rapport her.

Diplomuddannelse i idrætsledelse

I samarbejde med Syddansk Idrætslederakademi og Danmarks Idræts-Forbund udvikledes en ny diplomuddannelse for idrætsledere og idrætslærere i eliteidrætskommuner. Da idrætslærerne og lederne i eliteklubberne har en fælles udfordring med at forklare og synliggøre eliteidrætskommuneprojektet og også en fælles ledelsesmæssig udfordring i at få projektet til at lykkedes, samledes de to grupper i et kulturmøde på uddannelsen.

Bevægelses- og idrætskursus i Roskilde

Formålet med kurserne i tre idrætsskoler i Roskilde var at inspirere deltagerne til mere, alsidig og målrettet bevægelse og idræt i skolen/SFO’en. Deltagerne præsenteredes for redskaber til at sætte skub i udviklingen af en tydelig og synlig idræts- og bevægelseskultur på den pågældende skole.

Test din skoles sundhed

Dette projekt gennemføres i samarbejde mellem UC SYDDANMARK og NTS-centret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed) for en række 7.-8. klasser. Ud fra en klasses gennemførelse af en arbejdspladsvurdering af deres egen skole gives adgang til at deltage i to klassekonkurrencer, hvor omdrejningspunktet er sundhed. Se projektets hjemmeside.

Ligevægt og livsglæde

Ligevægt og livsglæde - udvikling og implementering af sundhedsfremmende tiltag til overvægtige børn på Hvidovre Sygehus. Formålet med projektet var at implementere en fælles tilgang til behandling af livsstilsrelateret overvægt hos børn og deres familier i hospitalsregi. 1. Udvikle materialer, som kan støtte sundhedsprofessionelle i arbejdet med at italesætte overvægt og potentiel overvægt hos børn. 2. Uddannelse af nøglepersoner til at kunne etablere en motiverende og konstruktiv dialog om livsstilsændring. 3. Kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre til at støtte familiernes formulering af mål. 

Aktiv rundt i Danmark 2014

Den landsdækkende kampagne samler 141.000 skoleelever fra 0.-10. klasse. I tre efterårsuger arbejder børnene intenst med sundhed og deltager i en konkurrence, hvor sunde aktiviteter giver points. Temaet er: Gak med sundheden.

Sdr. Otting skole - idræts- og bevægelsesskole

Skolen ønsker at styrke idræts- og bevægelseskulturen blandt eleverne i udskolingen og har derfor sammen med videncenter KOSMOS igangsat et kompetenceudviklingsforløb i skoleårene 2012/14 for skolens idrætslærere.

Bakkegårdsskolen - idræts- og bevægelsesskole

Skolen har opprioteret idrætstimerne og ønsker at udvikle en stærk idrætsskolekultur. Et kompetenceudviklingsforløb i skoleårene 2012/14 for skolens idrætslærere og pædagoger igangsættes, samtidig med at fagteams/-udvalg etableres. Der trækkes tråde til det lokale projekt omkring Medborgerskab.

Politik, Sundhed og Familiens læring (Policy, Health and Family learning; PoHeFa)

Projektet blev støttet af EU og havde deltagere fra universiteter og kommuner i Danmark, England, Tyskland, Finland, Cypern og Italien. Projektet blev ledet af Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD. Projektets overordnede mål var at forøge kommunale beslutningstageres og professionspraktikeres opmærksomhed på, hvordan sociokulturelle faktorer i lokale settings har en effekt på sunde livsstilsvalg og sundhedsstatus i familierne. Samt at understøtte kommuners og professionspraktikeres kapacitet og kompetencer til at udarbejde bedre strategier og mere effektive interventioner. Læs artikel om PoHeFa fra Det syddanske Bruxelles-Kontor fra 9. september 2010.

Skuldelev Skole - idræts- og bevægelsesskole

På baggrund af et ønske om at få udviklet en stærk idræts- og bevægelseskultur på Skuldelev igangsættes et kompetenceudviklingsforløb i skoleårene 2012/14 for skolens idrætslærere og pædagoger. Derudover har skolen et mål med at få igangsat og etableret fagteams/udvalg. I dette arbejde skal der særligt sættes fokus på arbejdet med at styrke og udvikle idrætsfaget. Samtidig skal der trækkes tråde til det lokale projekt omkring medborgerskab.

Fra ildsjæl til professionel ildsjæl - Halsnæs

Halsnæs kommunes målsætning er, at borgere i alle aldre skal være fysisk aktive, og at de sunde vaner skal etableres i barndommen. Områderne Skole og Kultur og Forebyggelse og Sundhed har i samarbejde med Det nationale videncenter KOSMOS udviklet et kursusforløb, der har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere som dagligt arbejder med børn og unge, primært fra 4. klassetrin til 16-18 år, i Halsnæs Kommune.

Sundhedsambassadører i Furesø

Furesø kommune har politisk besluttet at organisere et korps af sundhedsambassadører på daginstitutioner og skoler med det formål at få forebyggelse og sundhedsfremme indtænkt i den helt konkrete daglige opgaveløsning. KOSMOS varetager kompetenceudviklingen.

Idrætstrailere Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har anskaffet sig en række idrætstrailere. KOSMOS står for kompetenceudvikling og opkvalificerer lærere og pædagoger med kurser i, hvordan trailernes indhold kan anvendes i idrætsundervisningen og i SFO.

Find din STI

Projekt Find Din STI (STI står for Sundhed, Trivsel og Identitet) var et projekt med tværfagligt samarbejde mellem idrætslæreren og dansklæreren i 5.-6. klasse. I projektet afprøvedes, hvordan en fokuseret indsats på at give eleverne muligheder for at fortælle andre omkring deres oplevelser med deres kroppe, bevægelse og sundhed generelt kunne afføde en tydeligere identitet omkring sundhed og bevægelse. Efter projektperioden blev de bedste aktiviteter samlet ind og samlet i et inspirationskatalog.

Idræt, sundhed og foreningskultur i Haderslev kommune

Haderslev kommune arbejder sammen med UC SYD/KOSMOS om at sikre, at ikke-foreningsvante børn/unge kan profitere af foreningslivets muligheder og tilbud om idræt og sociale fællesskaber og forblive i dette miljø. Foreningerne gives et kompetenceløft til at udvikle en struktur, der gør dem i stand til at rumme og fastholde ikke foreningsvante børn/unge og deres forældre.

Projektopgaven - sundhed på kryds og tværs

KOSMOS og NTS-centeret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed) ønsker i et samarbejde med 7. og 8. klasser i 10 danske folkeskoler at udvikle eksemplariske undervisningsforløb, der kan bidrage til at styrke arbejdet med og kvaliteten af sundhed i folkeskolen.

Move it - naturlig'vis

Vi har i i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund udviklet en national SFO/klub bevægelseskampagne under navnet "Move it - naturlig'vis". Formålet er at bidrage til en positiv bevægelseskultur i SFO’er/klubber, hvor børnene er hverdagsaktive. Det er tanken, der skal skabes en synlig kobling mellem SFO-/klub-tiden og de lokale idrætsforeninger med optimale muligheder for at forbedre børns motoriske udvikling gennem alsidige idrætsoplevelser.

Bevægelse og læring - hvad virker

Projektet kobler de udviklingsarbejder, der i øjeblikket finder sted omkring
bevægelseskultur til læringsbegrebet. Projektet forsøger at give svar på hvilke elementer af en bevægelseskultur, der bidrager til elevernes læring i f.eks. dansk og matematik og hvilke børn som læringsmæssigt særligt profiterer af en sådan kultur. Læs evalueringsrapporten.

Bevægelseskultur i folkeskolen

Et pædagogisk tiltag for skoler, som er optaget af at få bevægelse og fysisk aktivitet til at være en naturlig del af skolens hverdag.

Aktiv rundt i Danmark 2013

Den landsdækkende kampagne afholdes i samarbejde med Nordea-Fonden og samler mere end 100.000 skoleelever fra 0.-10. klasse. I tre efterårsuger arbejder børnene intenst med sundhed og deltager i en konkurrence, hvor sunde aktiviteter giver points.

Prøver i idræt II

En prøve i idræt vil kunne give eleverne mulighed for at få en kontrolleret bedømmelse af deres færdigheder og kundskaber i skolens idrætsfag. KOSMOS's udviklingsarbejde på området har afdæket resultater og muligheder. Se video om prøver i idræt og se den nyeste film i serien med eksempler på, hvordan en prøve i idræt finder sted. Læs den afsluttende rapport Prøver i Idræt.

Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro kommune

Projektets mål var dels at kvalitetssikre seksualundervisning i Holstebro kommunes skoler, dels at alle elever uanset køn, etnicitet, skole eller klasse skulle tilbydes et minimum af seksualundervisning tilpasset eventuelle specielle behov.
Projektet blev afsluttet i sommeren 2012, hvorefter Videncenter for Sundhedsfremme gennemførte en virkningsevaluering og efterfølgende udarbejdede et impirationsmateriale, målrettet kommuner. Se evalueringen og inspirationsmaterialet.

Ph.d.projektet "Praksis, læring og kvalitet i idrætstimerne"

Temaet for dette ph.d.projekt  er identificering, analyse og beskrivelse af den gode praksis, der skaber effektiv læring og kvalitet i idrætstimerne i den danske folkeskole med særligt fokus på 7.-10. klasse. I selve projektet indgår syv skoler (ledelse, lærere og elever), men resultaterne vil kunne bruges af kommuner, skoler, lærere, forældre og elever over hele landet. Projektet financieres af det nationale videncenter KOSMOS, UC SYD og Syddansk Universitet.

Aktiv rundt i Danmark 2012

Den landsdækkende kampagne afholdes i samarbejde med Arla og samler mere end 100.000 skoleelever fra 0.-10. klasse. I tre efterårsuger arbejder børnene intenst med sundhed og deltager i en konkurrence, hvor sunde aktiviteter giver points.

Evaluering: Rundt om sundt

Haderslev Kommune har i perioden 2010-2011 gennemført en række livsstilskurser for familier med overvægtige børn, overvægtige voksne og svært overvægtige voksne. Videncenter for Sundhedsfremme har foretaget en evaluering, som har til formål at belyse væsentlige aspekter af kursusforløbenes organisering og deltagerne udbytte i form af viden og handlekompetence. Desuden om deltagerne på baggrund af deres deltagelse i projektet har opnået et vægttab eller en vægtstabilisering og om deres trivsel er påvirket. Se evalueringen og dens bilag.

Sundhedsundervisning i læreruddannelsen 2012

Formålet med udviklingsarbejdet er; at udvikle og afprøve strategier for sundhedsundervisningen på læreruddannelsen samt give viden og underviserkompetencer i bestræbelse på at opfylde samklangen mellem det nationale videnscenter og grunduddannelserne. Der er særligt fokus på innovatv og faciliterende undervisning.

Faghæfte 21 i en kvalitetafrapporteringskontekst

Århus Kommune ønsker at fokusere på arbejdet med sundhedsfremme i en kvalitetsrapporteringskontekst. Faghæfte 21, faghæftet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, operationaliseres med henblik på at revidere kommunens nuværende skabelon for skolernes indberetninger, således at F21 synliggøres i kvalitetsafrapporteringerne.

SPIF 11

Med sammenligning fra Danmarks Evalueringsinstituts datamateriale fra 2004 er der udarbejdet en beskrivelse af forskellene mellem idræt i skolen anno 2004 og 2011 med samme metoder og stort set samme spørgsmål. Ud over at beskrive eventuelle ændringer i forhold til 2004 er rapporten en statusopdatering på, hvordan idrætsfaget har det i dag. Se og download rapporten.

Go Active

Go Active er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og målet er at øge fysisk aktivitet og trivsel blandt de mest inaktive og socialt marginaliserede børn i aldersgruppen på Vesterbro ved at øge adgangen til fysisk aktivitet og fællesskaber i bydelen. Videncentret har siddet med i projektets styregruppe, har undervist på et kompetenceudviklingsforløb for lærere og DGI-ansatte og har redigeret bogen om projektets resultater: Inddragelse af børn - hvorfor og hvordan?

Aktiv rundt i Danmark 2011

I uge 39, 40 og 41 deltager 140.000 skolebørn i den landsdækkende bevægekampagne "Aktiv rundt i Danmark", ledet af Videncenter for Sundhedsfremme. I år er der lavet en skrabekalender til alle elever og forældre - dette gøres for at sætte mere fokus på sundhed i hjemmene. Alle klasser vil på deres vej rundt på kampagnematerialets Danmarkskort blive stillet overfor at skulle træffe forskellige sundhedsvalg og diskutere i klassen med refleksion over egen sundhed. 

Idræt i Roskilde kommune

Roskilde kommune har et politisk ønske om at få udviklet en stærk bevægelses kultur på kommunens tre idrætsskoler. Derfor udvides timetallet fra 2 til 4 ugentlige idrætslektioner for i første omgang elever fra 0. – 2. klassetrin, dernæst for alle i 0.-6. klasse. KOSMOS afholder et udviklings- og aktionslæringsforløb henover foråret 2010 for skolens lærerstab og pædagogiske personale.

Idrætsskolenetværk på 4 skoler i Horsens

I Horsens Kommune igangsættes udviklingen af et idrætsskole-netværk blandt fire af kommunens skoler: Hatting Skole, Bankagerskolen, Slotsskolen og Langmarkskolen.  KOSMOS afholder et udviklings- og aktionslæringsforløb i skoleåret 2010/2011 for skolernes idrætslærere og det pædagogiske personale fra SFO’erne.

Prøver i idræt 2010-11

Det nationale videncenter KOSMOS gennemfører udviklingsarbejde i forhold til etablering af afsluttende prøve i faget Idræt i folkeskolen. Formålet med udviklingsarbejdet er at afprøve forskellige modeller som prøveform i idræt, samt komme med bud på konkrete anbefalinger til en afgangsprøve i idræt. Læs evalueringsrapporten, se video om prøver i idræt og se den nyeste film i serien med eksempler på, hvordan en prøve i idræt finder sted.

Idræt i bevægelse på Langmarkskolen i Horsens

Idræt i folkeskolen er det vigtigste bevægelsesfag, som eleverne møder i 1. - 9./10. klasse i skolen, og derfor er det af afgørende betydning, at alle elevers motivation for idræt fastholdes op gennem hele skoleforløbet. Idræt i skolen er blevet opprioriteret på Langemarkskolen i Horsens, og KOSMOS har kompetenceudviklet i 2010-11. Læs slutevalueringen.

Sundhedsundervisning på læreruddannelsen

Det nationale videncenter KOSMOS har gennemført en national kortlægning over, hvordan det står til med sundhedsundervisningen på landets læreruddannelser. Formålet med udviklingsarbejdet var at kortlægge status og synliggøre, hvorledes det timeløse fag faghæfte 21 – herunder sundhed -varetages på læreruddannelsen. Læs den afsluttende rapport.

Udeskole i Lemvig

Den sundhedspædagogiske og om muligt læringsrelevante effekt af ”Udeskole” på mellemtrinnet på Lemvig Kommunes skoler er blevet evalueret, og herunder er det undersøgt, om der kan påvises tegn på sammenhæng mellem skolebørnenes fysiske aktivitet i naturen, børnenes trivsel og læringsudbytte. Læs evalueringsrapporten.

Pomfritten

'Kom ud af PomFRITTEN – brug bolden’, er en rekrutterings- og sundhedsaktivitet i Dansk Boldspilsunion. Både drenge og piger og pædagoger i landets SFO og fritidshjem tilbydes en oplevelse af, at der er sammenhæng mellem fodbold og bevægelse, sundhed og godt kammeratskab igennem fodboldklubberne. KOSMOS har lavet det pædagogiske materiale til DBU. Se brochuren.

Udviklingsforløb for Humlehøj-skolen i Sønderborg

Den overordnede filosofi bag profilskoleprojektet på Humlehøj Skolen er, at sundhed og bevægelse (bevægeglæde, leg og socialt samvær) samt fortsat fokus på høj faglighed, skal gennemsyre hele Humlehøj - Skolens liv. KOSMOS/Videncenter for Sundhedsfremme står for kompetenceudvikling af medarbejderstaben på skolen samt evaluering af forløbet.

Mig og mine vaner

Dette projekt leverer indhold til e-learn-koncept til brug i folkeskolens udskoling. Konceptet vil tage afsæt i det brede, positive sundhedsbegreb og forsøger at arbejde sig ind i de unges verden ved at møde dem på egen bane, nemlig ved at anvende det elektroniske og interaktive univers. Indsatsen er tværfaglig og arbejde med helhedsforståelse af sundhed.

Opfølgning på efteruddannelsesforløb i Århus kommune

I Århus kommunes arbejde med sundhed i skolen, er der tilrettelagt et opfølgende kompetenceudviklingsforløb for to skoler: Vorrevangsskolen og Skovvangsskolen. Formålet har været, at lærerne kunne få omsat teoretisk viden til konkret praksis og få kvalificeret planlagte og igangsatte tiltag. Der har i forløbet været arbejdet med sundhedspolitik, organisationsudvikling og evaluering.

Sundhedsambassadører på Humlehøjskolen

I forbindelse med Humlehøjskolens intentioner om at blive profilskole omkring sundhed og bevægelse har Videncenter for sundhedsfremme/Det nationale videncenter KOSMOS planlagt, gennemført og evalueret  et kursus for dele af skolens ansatte personale i skoleåret 2010/2011. Læs slutevalueringen.

Kompetenceudviklingsforløb II, Århus kommune

Århus Kommune ønsker at fremme arbejdet med sundhed i skolen. og vil i to skoler skabe en fælles sundhedspædagogisk forståelsesramme for skolernes sundhedsfremmende undervisning, dels kvalificere arbejdet med skolernes sundhedsudfordringer i praksis.

Kompetenceudviklingsforløb I, Århus Kommune

Århus Kommune ønsker at fremme arbejdet med sundhed i skolen. og vil i to skoler skabe en fælles sundhedspædagogisk forståelsesramme for skolernes sundhedsfremmende undervisning, dels kvalificere arbejdet med skolernes sundhedsudfordringer i praksis.

Projekt motionsuvante

I Århus Kommune er der igangsat en række aktiviteter målrettet motionsuvante børn, unge og voksne. Målet med disse aktiviteter er på den ene side at lave konkrete tilbud til borgere, der ikke dyrker motion og på den anden side at opsamle viden om denne type indsatser med henblik på fremadrettet at skabe virkningsfulde tilbud til borgerne. Videncenter for Sundhedsfremme/KOSMOS har evalueret projektet - læs evalueringsrapporten og den afsluttende rapport om 10 forskellige projekter.

Undervisningsmateriale til U21 EM i Danmark

I forbindelse med afvikling af U21 EM slutrunden i fodbold i juni 2011 i de fire byer, Århus, Herning, Viborg og Aalborg, har vi udarbejdet et undervisningsmateriale til brug i flere af skolens fag.  Materialet henvender sig primært til skolens mellemtrin og udskoling. Materialet er udgivet i januar 2011, således at skolerne kan arbejde tematisk med fodbold inden og under afviklingen af U21 slutrunden i juni 2011.

Filmprojekt om mere bevægelse

Vi arbejder i det nationale videncenter KOSMOS sammen med Filmkompagniet om en film, der skal inspirere, give ideer, formidle erfaringer, viden, forskningsresultater og vise konkrete eksempler på, hvordan der kan sikres mere og bedre bevægelse i folkeskolen. Se filmen her.

Aktiv rundt i Danmark 2010

Aktiv rundt i Danmark mål i 2010 var at være motiverende og lærerig for alle elever og at give lærere et spændende undervisningsforløb, som var nemt og enkelt at gennemføre. Læs mere på Aktiv rundt i Danmarks hjemmeside.

IT i idrætsundervisningen

Dette projekt har undersøgt, om brugen af IT i idrætsundervisningen kan være med til at øge graden af læring i en idrætslektion. De deltagende skoler har taget udgangspunkt i egen undervisning og har planlagt, hvorledes IT kan integreres i idrætsundervisningen, i planlægning af undervisningen eller i evalueringen af undervisningen. Læs rapporten.

Kvalitetsudvikling og ledelse – sæt fokus på idræt

Dette udviklingsarbejdes formål er at undersøge effekten af, at en skoles ledelse sætter idræt på dagsorden. I samarbejde med fire skolers ledelser gøres erfaringer med kvalitetsudvikling af idrætsfaget. Metodemæssigt anvendes oplæg, dialog, interviews og netværksdannelse. Læs erfaringsopsamlingen.

Sund kost og trivsel på specialhold

På Havnbjerg skole er der gennem et kursus om kost, ernæring og trivsel arbejdet med lærernes, forældrenes og elevernes viden om sammenhængen mellem sund kost og trivsel og give inspiration til spændende madpakke. Eleverne fik samtidig få serveret frugt til formiddag hver dag ligesom der indførtes en ekstra ugentlig hjemkundskabstime. Videncenter for Sundhedsfremme/KOSMOS har evalueret projektet i juni 2010. Læs evalueringsrapporten.

Mad og læring for specialklasseelever

På Ahlmann skolen i Sønderborg havde et kostprojekt for specialklasseeleverne i skoleåret 2009/2010. I specialklasserne er både børn med socio-emotionelle forstyrrelser og børn med specifikke indlæringsvanskeligheder. Der blev tilbudt morgenmad på skolen hver morgen. Målet var bl.a. at mindske konfliktniveauet blandt eleverne samt øge børnenes koncentrationsniveau og indlæringsmuligheder. Videncenter for Sundhedsfremme/KOSMOS evaluerede - læs evalueringen.

Evaluator af projekt Pigezonen

Formålet er blandt andet at fremme aktivitetsniveauet og bevidstheden omkring sundhed hos piger med anden etnisk baggrund. Pigerne tilbydes deltagelse i aktiviteter lige efter skoletid to gange om ugen. Projektet ønskes på længere sigt udbredt til 12 andre skoler i Danmark. Videncenter for Sundhedsfremme/KOSMOS har stået for evalueringen.

Projektopgave i Idræt og sundhed

Projektet har omhandlet et udviklingsarbejde på 6 skolers ældste klassetrin (8.-, 9. og/eller 10. klassetrin) og er gennemført af KOSMOS og Skoleidrættens Udviklingscenter. Det fokuserede på, hvilken effekt det får, når man i idræt arbejder projektorienteret i relation til en opgave, hvor et idrætsrelevant tema er udgangspunktet. Læs projektbeskrivelsen og det inspirationsmateriale, som er produkt fra arbejdet.

Idræt på Hældagerskolen

Projekt, hvor Hældagerskolens idrætslærere får konsulenthjælp til at drøfte nuværende og fremtidig idrætspraksis på Hældagerskolen med udgangspunktet fælles mål i idræt (alsidighed og faglig kvalitet). Der skabes dialog med skolens forældre/skolebestyrelserne om kroppens betydning i dagligdagen for læring og trivsel.

Pædagogiske sundhedsmedarbejdere i Faxe Kommune

Projektets formål er at kvalificere det pædagogiske personale i daginstitutioner, SFO'er og fritidshjem til at kunne varetage en sundhedsfremmende indsats i relation til overvægt hos børn med særligt fokus på udsatte grupper. Projektet er en del af Sundhedsstyrelsens udmøntning af satspuljen for 2007 til kommunal indsats for forebyggelse af overvægt. Læs evalueringsrapporten.

Play Spot

Dette projekt er et pædagogisk udviklingsarbejde, der skal fremme skoleelevers lyst til og mulighed for bevægelse i skole og lokalsamfund. Det gennemføres i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Københavns kommune og det nationale videncenter KOSMOS. Der inddrages bl.a. fotos og video som dokumentation for elevernes arbejde. KOSMOS kompetenceudvikler det pædagogiske personale, er sparringspartner for de involverede skoler og samler erfaringerne fra udviklingsarbejdet i et inspirationsmateriale. Download bogen Spot på fysisk aktivitet. Sundhedsundervisning med playspots i skolen.

Bevægelse i matematik- og danskundervisningen

KOSMOS afholder i samarbejde med TRESS og Aktiv rundt i Danmark, kurser i bevægelse, leg og læring til dansk og matematik i skolen og lærerige aktiviteter i SFO´en. På kurset kommer man godt omkring de muligheder TRESS´ to nye læringskoncepter kan byde på. Ideerne bag, de bevægelsesmæssige kvaliteter, de læringsmæssige og pædagogiske aspekter, - og frem for alt den sjove lærerige praksis vil være indholdet.

FunBattle

KOSMOS afholder i samarbejde med TRESS og Aktiv rundt i Danmark idrætskurser for lærere, pædagoger og SFO-personale i FunBattle. FunBattle er et rigtigt sjovt spil, som giver høj puls, intens spænding og taktiske holdudfordringer til deltagerne.

Idrætsundervisning i fitnessregi

Sønderskov-Skolen i Sønderborg har afholdt et 12 ugers idrætsforløb i fitnessregi for alle elever i 7. - 9. klasse for at gøre eleverne mere fysisk aktive og for at de lærer at sætte mål for egen træning og livsstil. Videncenter for Sundhedsfremme har evalueret projektet med måling af elevernes kondition, fedtprocent, muskelmasse og vandindhold i kroppen, samt fokus på aspektet vedr. samarbejde mellem skole og fitnesscenter. Læs evalueringen.

Aktiv rundt i Danmark 2009

Kampagnen "Aktiv rundt i Danmark 2009" foregik i uge 39, 40 og 41, og der var 110.826 tilmeldte børn. Hermed blev rekorden fra 2008 slået med mere end 10.000, idet der året inden var 100.234 børn som aktive deltagere i kampagnen! Evalueringen viser, at kampagnen også når ud til børn, der normalt ikke er idrætsaktive. Læs evalueringen fra Aktiv Rundt i Danmark 2009. Download inspirationsmateriale til de forskellige klassetrin.

Idræt i et velfærdsperspektiv

I masterspecialet ’Idræt i et velfærdsperspektiv’ undersøges faget idræts rolle i forhold til sundhedsproblematikkerne i Danmark. Det problematiseres om faget kan være med til at løfte sundhedspolitiske problemstillinger. I specialet kommer både fagkonsulenten i idræt, idrætslærernes formand og leder af det nationale videncenter KOSMOS til orde med bud på, hvor idrætsfaget synes at være på vej hen. Langt hen ad vejen er de enige om, at idrætsfaget kan være en brik i løsningen af sundhedsproblematikker – men måden hvorpå der skal undervises i faget er der ikke konsensus omkring.

Fredericia: Mere idræt og sundhed på skoleskemaet

På Bakkeskolen og Skjoldborgvejens Skole er der gennemført et udviklings- og aktionslæringsforløb for lærere og pædagoger. Ønsket har været at udvikle et stærk bevægelseskultur på de to skoler via fokus på kompetenceudvikling af de fagprofessionelle i forhold til faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer. Der er igangsat bevægelsesforløb på tværs af fag og i elevernes fritid, således at forskellige former for idræt og motion bliver en naturlig del af børnenes dag.

Skolerne i bevægelse

I samarbejde med Haderslev Kommune sættes i projektet "Skolerne i bevægelse" fokus på fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme på grund af fysisk inaktivitet blandt børn i skolealderen. På skift besøger en trailer med udstyr og en instruktør i hhv. gymnastik, lege, atletik samt musik og bevægelse folkeskolerne i kommunen. Videncenter for Sundhedsfremme er med i projektet, idet videncentrets medarbejder Pia Paustian er instruktør på musik og bevægelses traileren. Desuden har Videncenter for Sundhedsfremme evalueret hele projektet for Haderslev Kommune.

Kompetenceudvikling af kommuner mod overvægt

Sundhedsstyrelsen besluttede i 2007, at kommunale medarbejdere i projekt ”Kommuner mod overvægt”skulle tilbydes et kompetenceudviklingsforløb, afholdt af det nationale videncenter KOSMOS. Evalueringens formål er at undersøge, hvilke effekter efteruddannelses- og coachingforløbet har genereret, samt om der er sammenhæng mellem kompetenceudviklingsforløbet og mulighederne for at anvende disse kompetencer i praksis.

Uddannelse af Alt Om Kost medarbejdere

Vi forestod i 2008 kompetenceudvikling af konsulenter i Fødevarestyrelsens "Alt om Kost Rejsehold". Kompetenceudviklingsforløbet bestod dels af et efteruddannelsesforløb og dels et coachingforløb af Alt om Kost-konsulenterne. Kompetenceudviklingsforløbets faglige genstandsfelt var det ottende kostråd: fysisk aktivitet, og formålet med forløbet var at ruste Alt om Kost medarbejderne til at fungere som konsulenter i dagtilbud, skoler og kommuner. Evalueringen kan downloades her.

Aktiv rundt i Danmark 2008

I perioden 22.09.- 10.10.08 afholdes en sjov kampagne for elever i 0.-10. klasse omhandlende fysisk aktivitet og sund mad. I 2007 havde kampagnen 43.500 elever som deltagere. Men i 2008 har tilslutningen været helt overvældende med 100.234 børn som aktive deltagere i kampagnen!!! Fødevareminister Eva Kjer Hansen deltager aktivt som fortaler i projektet. Læs mere om projektet på dets egen hjemmeside.

Revision af fælles mål II for sundhedsundervisning i skolen

Undervisningsministeriet udpegede i 2008 en arbejdsgruppe, som skulle komme med udkast til revision af fælles mål for sundhedsundervisning i folkeskolen. Ekspertgruppen bestod af professor Bjarne B. Jensen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og videncenterleder Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme. Resultatet kom i høring i 2009 og det færdige faghæfte 21 (Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab) lå klar til download fra juni 2009. Faghæfte 21 træder i kraft ved starten af skoleåret, august 2009.

Projekt "Børn og unge i bevægelse"

Videncenter for Sundhedsfremme har i KOSMOS- og Skoleidrættens Udviklingscenter-regi i en evalueringsrapport opsamlet resultaterne fra Kulturministeriets pulje ”Børn og unge i bevægelse”. Her fik 24 projekter i alt 24 millioner kroner til at udvikle nye idrætstilbud, hvor idrætsforeningerne samarbejder med kommunale myndigheder og skole- og institutionsverdenen om at gøre de idrætsusikre børn aktive.

Evaluering af børns handlekompetence

Videncenter for Sundhedsfremme har indført en ny evalueringsmetode: Story/Dialogue metoden, til Danmark. Metoden stammer fra Canada og rettes specielt mod evaluering af sundhedsfremmende aktiviteter. Ulla Pedersen fra Videncenter for Sundhedsfremme har i sit afsluttende masterprojekt videreudviklet metoden til brug blandt børn og unge. Den nye metode er afprøvet i et kommunalt satspuljeprojekt med gode resultater.

Siden er redigeret 27.04.2022 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies