Projekter i dagtilbudet

Herunder finder du beskrivelse af en række af KOSMOS's projekter og udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet gennem tiden. Via links i overskrifterne kan du læse projektbeskrivelser og få kontaktoplysninger på de projektansvarlige.

Brug beskrivelserne som inspiration til nye projekter på din arbejdsplads/organisation.

Hoppeline

I dette projekt arbejdes med pædagogisk personale og børn 3-6 år i danske daginstitutioner. Der sættes fokus på positive erfaringer med at smage på sunde råvarer og glæden ved at bevæge sig sammen med andre via inkluderende aktiviteter, hvor børn kan eksperimentere og anerkendes for deres valg. Gennem aktiverende fortælling gives plads til både pædagogens og børns kreative skabende kraft. Se Hoppelines hjemmeside.

 

Pædagogstuderendes kompetencer i f.t. at fremme bevægelsesglæde

Både teoretisk og metodemæssig viden er vigtige elementer i professionalitet, men denne viden må sættes i spil via erfaringer, så den kommer til udtryk i en intuitiv fornemmelse for, hvordan der skal handles for at fremme børns bevægelsesglæde i daginstitutionens uderum.
I dette forskningsprojekt undersøges, hvad der hæmmer og styrker den pædagogstuderendes mulighed for at opbygge viden og kompetence i relation til at kunne fremme børns bevægelsesglæde i uderummet.

Sund implementering

Projektets formål er at identificere effektive implementeringsstrategier. Projektet retter sig mod dels den pædagogiske profession og pædagogisk praksis. I forhold til den pædagogiske profession ønskes undersøgt, på hvilken måde implementeringsstrategier påvirker den fagprofessionelles selvforståelse som aktør i feltet. I forhold til pædagogisk praksis søges undersøgt af hvordan implementeringsstrategier understøtter en kvalificering af pædagogisk praksis.

Pædagogen som rollemodel

Formålet med dette projekt er at undersøge, i hvilken grad pædagogens sundhedsfremmende handlekompetencer har indflydelse på pædagogen som rollemodel, og om det har betydning i forhold til børnenes bevægelsesniveau. Der foretages en casestudieundersøgelse med baggrund i dels et litteraturstudie, dels kvalitative interview i 3 daginstitutioner. Der tages afsæt i Aaron Antonovsky´s begrebsforståelse af sundhed og sundhedsfremme og Harts handlekompetencestige.

Udsatte børns sociale og læringsmæssige handlekompetence

Projektet har til formål at skabe inkluderende læringsmiljøer for børn i alderen 4-­‐8 år gennem arbejdet  med  karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter i børnehave og indskoling i folkeskolen. Formålet  er at gennemføre et intensivt undervisningsforløb på baggrund af et nyudviklet aktivitets-­ og  undervisningsmateriale, der efterfølgende kan anvendes af lærere og pædagoger i arbejdet med at styrke elevernes handlekompetence og skabe inkluderende læringsmiljøer.

Fra uddannelsesforløbets teori til dagplejeres hverdagspraksis

Indeværende undersøgelse skal afdække, hvorvidt og hvorledes dagplejerne opnår et kompetenceløft, som kan omsættes til handlekompetencer efter et kompetenceudviklingsforløb, samt hvorledes dette kommer til udtryk i deres praksis med børn, forældre, kolleger og andre samarbejdspartnere. Vi håber på at kunne synliggøre transferprocesser fra uddannelsesforløbet og ud i dagplejernes hverdagspraksis. Samtidig vil vi gerne afdække mulige udviklingspotentialer i forløbets aktionslæringsperioder.

Inkluderende læringsmiljløer i Vejen kommune

Dagplejen i Vejen kommune har sat fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvilket stiller krav til dagplejernes læring og til kulturen i dagplejegruppen. Implementeringen af nye redskaber og tankegange sker via kompetenceudviklingsforløb og konsulentbistand for at give særlige forudsætninger til udvalgte dagplejegrupper.

Liv - leg - lær

Projektets formål er med et sundhedsfremmende perspektiv at skabe liv, leg og læring på Idræts- og læringsanlægget på Degnevej i Esbjerg i et samspil mellem pædagoguddannelsen og lokalområdet. En række samarbejdspartnere inddrages i projektet: Daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, gymnasium, boligforeninger, Bydelsprojekt 3i1, Esbjerg Kommune, foreninger og SSP-konsulent.

Forumspil

Projektet undersøgte: Hvordan kan forumspil udvikles og anvendes som en metodisk tilgang til personalegrupper på daginstitutionsområdet med henblik på udvikling af tiltag til fremme af børns trivsel i pædagogisk praksis?

Kreativ, kulinarisk og klimavenlig mad i daginstitutionen

Formålet med projektet er at indsamle og klimavurdere 3-4 eksemplariske eksempler på måltider i daginstitutioner. Det er målet at udvikle et materiale, som institutionernes efter eget ønske kan anvendes i en kreativ fase eller et undervisningstilbud, hvor forældre, personale og børn selv deltager i beslutninger, som sikrer at børn får de sundeste og mest klimavenlige måltider i løbet af dagen.

Bevægelsesglæde i vuggestuen

Projektet sigter mod at belyse om det er muligt at øge handlekompetencen hos vuggestuepersonalet i forhold til at fremme bevægelsesglæden i institutionen og dermed påvirke forekomsten af tegn på bevægelsesglæde blandt vuggestuebørnene.  Projektets overordnede ramme er sundhedsfremme, bevægelsesglæde er temaet, og metoden er aktionsforskning.
Projektet er afsluttet med en artikel i tidsskriftet VERA, nr. 74/marts 2016 med titlen: Bevægelsesglæde i småbørnsgrupper.

Bevægelsesglæde i daginstitutionens uderum

På baggrund af en hypotese om, at det pædagogiske arbejde i daginstitutionens uderum adskiller sig kvalitativt fra det, der foregår indenfor, gennemføres et litteraturstudie, hvis resultater kommer til at danne baggrund for en spørgeskemaundersøgelse i ca. 20 daginstitutioner. Resultaterne heraf vil blive nuanceret og kvalificeret gennem kvalitative interviews i 3-5 daginstitutioner. Formålet er at undersøge, hvad der fremmer og hæmmer det pædagogiske personales pædagogiske arbejde med bevægelsesglæde hos børn i daginstitutions uderum.

Grundsmage og smagning for de største børnehavebørn

Dette projekt er et sanse-/smageprojekt sammen med Børnehaven Snurretoppen med formålet at give børnehavebørn interesse for forskellige fødevarer, prøve at smage de forskellige grundsmage samt få lyst til at være med til at lave mad hjemme. Ideen til projektet opstod foråret 2012 ud fra debatter i dagspressen om, at danske børn i teenagere gruppen og opefter ikke kan lave mad og ikke har kendskab til råvarerne. Se inspirationsmaterialet.

Tidlig indsats og inklusion i dagtilbud i Kolding kommune

Med udgangspunkt i udviklingsmålet "tidlig indsats og inklusion" ønsker Kolding Kommune at iværksætte en kompetenceudviklingsproces. Processen indebærer bl.a. kursusvirksomhed for pædagogisk personale i dagtilbud, mulighed for diplomforløb, ledelsesworkshops og forældreworkshops.

Forsøg med læring i bevægelse

Projektet satte fokus på at få viden om sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter og parametre, der har betydning for det gode læringsrum. Projektet blev initieret af Undervisningsministeriet, der bevilgede 5,2 millioner kroner til gennemførelsen i et samarbejde mellem Center of Research in Childhood Health (RICH), Syddansk Universitet (projektansvarlig), NEXS, Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet og KOSMOS, UC SYD. Se den afsluttende rapport her.

Odense børnehaveprojekt

Odense Børnehaveprojekt gennemførtes i et samarbejde mellem KOSMOS, Syddansk Universitet og Odense Kommune, og det omhandlede 5årige børnehavebørns fysiske aktivitet i idrætsbørnehaver og i andre børnehaver. I projektet deltager 645 børn fra 43 forskellige børnehuse i Odense. Hanne Værum Sørensen har afsluttet et ph.d.forskningsprojekt vedrørende forløbet. Se ph.d.afhandlingen.

Inklusion og læring, dagplejen i Vejen kommune

Dagplejen i Vejen kommune har sat fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvilket stiller krav til dagplejernes læring og til kulturen i dagplejegruppen. Implementeringen af nye redskaber og tankegange sker via kompetenceudviklingsforløb og konsulentbistand for at give særlige forudsætninger til udvalgte dagplejegrupper.

Liv og læring i småbørnsgrupper

Formålet med dette projekt i Tønder Kommune var at inspirere til kvalitetsudvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud med fokus på det enkelte barns unikke egenskaber og identitet samt fællesskabets mangfoldighed. På baggrund af Tønder Kommunes mål- og handleplaner for dagtilbudsområdet 0-6 år blev et kursusforløb på 30 timer tilrettelagt. Afsættet for forløbet var nyeste forskning om børns tidlige udvikling/læring, der betoner paradigmeskiftet fra den individuelle/psykologiske/medicinske diskurs til den eklektiske diskurs, hvor biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle perspektiver medtænkes som sammenhængende udviklings/læringsfaktorer.

Sundhed i Ringsted kommune

Ringsted Kommune har med en opprioritering af arbejdet med sundhed, krop og bevægelse indgået et samarbejde med KOSMOS om kvalitetssikring og udvikling af bevægelsespædagogiske handleprocesser i daginstitutionerne. Læs projektets inspirationsmateriale 'Leg med vision'.

Kostpolitik og problematikker på kostområdet

Mange års fokus på kostpolitik og madordninger til vuggestue, børnehave og skoleregi har overset klubområdet. Dette projekt arbejder bl.a. med kobling af kostpolitik til klubbernes muligheder, udarbejdning af lokale kostpolitikker, fokus på opskrifter til sunde mellemmåltider og inddragelse af børnene i madlavningen. Følg projektet på dets egen blog og læs den afsluttende rapport.

Børneboxen

BørneBoxen beskæftiger sig med fire hovedområder for sunde vaner, som er vigtige for at opnå fysisk og psykisk sundhed. Det er sund mad og drikke, daglig bevægelse, personlig hygiejne og sociale kompetencer. BørneBoxen er en konkret aktivitetsbox med forslag til aktiviteter, sunde opskrifter, sjove lege og særlige rekvisitter.

Sund mad i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune havde i 2008 fokus på sund mad i daginstitutioner og på udvikling af måltidets sociale dimension. Kommunen besluttede at iværksætte et udviklingsarbejde i tre daginstitutioner med at tilbyde et sundt måltid mad i en forsøgsperiode fra 1. august til 31. december 2008. KOSMOS evaluerede forsøgsordningen og koblede med institutionens kerneområder: Pædagogik og læring. Læs evalueringsrapporten.

Kommunens plan mod overvægt 2009-10

Sundhedsstyrelsen har givet KOSMOS opdrag til at udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for sundhedsprofessionelle i de kommuner, som skal varetage behandlingsdelen i satspuljeprojekterne om forebyggelse og behandling af overvægt hos børn og unge. 

Projekt fysisk aktivitet og bevægelse med børn

Slagelse Pædagogseminarium, medicinalvirksomheden Novo Nordisk og Kalundborg Kommune har i foråret 2006 etableret et partnerskabsprojekt. Projektet skal give anvisninger på, hvorledes pædagoger og virksomheder kan være med til at forebygge helbredsproblemer og dæmme op for den uheldige udvikling i fedme.

Lille barn bevæg dig - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune besluttede i 2006, at sætte fokus på bevægelse blandt børn i dagtilbud. projektet ”Lille barn – bevæg dig – bliv glad” blev iværksat og det nationale videncenter KOSMOS har foretaget en evaluering af indsatser og resultater af projektet.

Kommuner mod overvægt - evalueringsrapport

Sundhedsstyrelsen besluttede i 2007, at kommunale medarbejdere i projekt ”Kommuner mod overvægt” skulle tilbydes et kompetenceudviklingsforløb.KOSMOS afholdt kompetenceudviklingsforløbet og fik også som opgave at evaluere forløbet. 

Kommuner og satspulje - kompetenceudvikling

Satspuljeforliget 2005-08 afsatte 75 mio. kr. til en kommunal indsats mhp. at forebygge overvægt hos børn, unge og deres familier. KOSMOS har af Sundhedsstyrelsen fået midler til at stå for et kompetenceudviklingskursus til de involverede kommuner.

Kommunal styring af sundhedsindsatsen for børn

Ph.d.projektet "Kommunal styring af sundhedsindsatsen for børn i feltet mellem pædagogisk arbejde og administrativ praksis" er sat i gang i april 2010 og skal strække sig over de næste 4 år. Projektet fokuserer på de forhold, som betinger/vanskeliggør samspillet mellem kommune, skoler og daginstitutioner og ser på samspillets betydning for den sundhedsindsats, som kommunerne retter mod børnene.

Pædagogiske sundhedsmedarbejdere i Faxe Kommune

Projektets formål er at kvalificere det pædagogiske personale i daginstitutioner, SFO'er og fritidshjem til at kunne varetage en sundhedsfremmende indsats i relation til overvægt hos børn med særligt fokus på udsatte grupper. Projektet er en del af Sundhedsstyrelsens udmøntning af satspuljen for 2007 til kommunal indsats for forebyggelse af overvægt. Læs evalueringsrapporten.

Inklusion i dagtilbud

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem KOSMOS, Tønder Kommune og Kommunernes Landsforening. Den primære målgruppe er pædagogisk personale i daginstitutioner samt andet fagligt personale med tilknytning til børn i alderen 0-6 år. Udviklingsarbejdets hypotese er, at en tidlig intervention med fokus på læring vil have en positiv effekt på børns udvikling, og at en pædagogisk praksis baseret på en række teoretiske antagelser vil medvirke til kvalitetsudvikling af dagtilbuddets kerneydelse og herved bidrage til kompetenceudvikling hos udsatte børn, hvilket på sigt formodes at styrke barnets muligheder for social mobilitet og hermed bidrage til at bryde den negative sociale arv. Læs den afsluttende evaluering fra april 2010.

Syd Aktiv

Sammen med Flensborg Universitet har KOSMOS gennemført et projekt på tværs af den dansk-tyske grænse med formålet at begrænse overvægts- og adipositasproblemer hos børn og unge i grænselandet.

Siden er redigeret 27.04.2022 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies